Home Archive by category najem i wynajem (Page 2)

najem i wynajem

najem i wynajem poradniki

Mini poradnik dla osób, które po raz pierwszy wynajmują nieruchomość. Część 13 – Współwłasność a umowa najmu

W przypadku kiedy nieruchomość stanowi własność kilku osób (współwłasność) istotnym jest, aby wszyscy współwłaściciele akceptowali jej zawarcie. Oddanie lokalu w najem przekracza tzw. czynności zwykłego zarządu, dlatego zawarcie takiej umowy wymaga zgody wszystkich właścicieli. Współwłaściciele mogą upoważnić jednego z nich (lub inną osobę)

najem i wynajem poradniki

Mini poradnik dla osób, które po raz pierwszy wynajmują nieruchomość. Część 12 – Najem okazjonalny

Właściciel będący osobą fizyczną, nieprowadzący działalności gospodarczej w zakresie wynajmowania lokali, może skorzystać z tzw. najmu okazjonalnego lokalu.

Umową najmu okazjonalnego jest umowa najmu lokalu służącego do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, zawarta na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat. Wygasa po zakończeniu

najem i wynajem poradniki

Mini poradnik dla osób, które po raz pierwszy wynajmują nieruchomość. Część 11 – Podatki

Opodatkowanie dochodów z tytułu najmu lokali mieszkalnych osiąganych poza działalnością gospodarczą może odbywać się na jeden z dwóch sposobów – ryczałtowo lub na zasadach ogólnych. Zawsze dochodem jest cała kwota czynszu, który płaci najemca. Do dochodu nie zaliczamy jedynie opłat eksploatacyjnych (np. opłaty za media –

najem i wynajem poradniki

Mini poradnik dla osób, które po raz pierwszy wynajmują nieruchomość. Część 10 – Kaucja i inne zabezpieczenia

Zawarcie umowy najmu może być uzależnione od wpłacenia przez najemcę kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu lokalu, które przysługują wynajmującemu w dniu opróżnienia lokalu; kaucja nie może przekraczać dwunastokrotności miesięcznego czynszu najmu za dany lokal.

Jednak w praktyce przy najmie lokali

najem i wynajem poradniki

Mini poradnik dla osób, które po raz pierwszy wynajmują nieruchomość. Część 9 – Opróżnienie przedmiotu najmu

Kiedy czas trwania najmu dobiegnie końca najemca jest obowiązany zwrócić przedmiot najmu w stanie niepogorszonym, za wyjątkiem dopuszczalnego zużycia, jakim jest zużycie wynikające z normalnego użytkowania przedmiotu najmu. Nie można więc oczekiwać, jeśli przekazaliśmy najemcy mieszkanie wprost po remoncie, aby nie nosiło śladów

najem i wynajem poradniki

Mini poradnik dla osób, które po raz pierwszy wynajmują nieruchomość. Część 8 – Rozwiązanie umowy najmu

Jeżeli czas trwania najmu nie jest oznaczony, zarówno wynajmujący, jak i najemca mogą wypowiedzieć najem z zachowaniem terminów umownych, a w ich braku z zachowaniem terminów ustawowych. Aby nie trzeba było czekać na upływ terminów ustawowych, które w szczególnych przypadkach wynoszą nawet 3 lata (wypowiedzenie

najem i wynajem poradniki

Mini poradnik dla osób, które po raz pierwszy wynajmują nieruchomość. Część 7 – Czas trwania umowy najmu

Umowę najmu można zawrzeć na czas oznaczony lub nieoznaczony. Umowę najmu zawartą na więcej niż 10 lat poczytuje się jako umowę zawartą na czas nieoznaczony.

Większą elastyczność daje umowa zawarta na czas oznaczony 12-36 miesięcy.

Zawsze można ją przedłużyć na kolejny okres, jeśli strony wyrażą taką …